Stasiun Samarang NIS

Stasiun Samarang NIS, 1890

Stasiun Samarang NIS